OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI ÇAĞRISI

GÖNEN KAPLICALARI İŞLETMESİ A.Ş.

 OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI ÇAĞRISI

Şirket Yönetim Kurulu, Şirket Merkezinde toplandı. Yapılan görüşme ve müzakereler sonunda:

Şirketimizin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı, aşağıda belirtilen gündemde yazılı konuları görüşmek ve karara bağlamak üzere 08 Nisan 2019 Pazartesi günü saat 14:00’da Balıkesir / Gönen Altay Mh. Banyolar Cd. Yıldız Otelde yapılacaktır. Nama yazılı hisse sahibi ortaklarımız toplantı günü ve yerinde Hazirun Cetvelini imzalayıp giriş kartlarını alarak toplantıya katılabilirler. Hamiline yazılı hisse sahibi ortaklarımızın Genel Kurula katılabilmeleri için en geç toplantı gününden 1 Nisan 2019 Pazartesi  günü saat 17:00’e kadar Balıkesir / Gönen Altay Mh. Banyolar Cd. Şirket Merkezine başvurarak, hisse senetlerini veya hisse senedi yerine kaim olan ilmühaberlerini yahut bunlara mutasarrıf olduklarını gösteren belgeleri tevdi ederek, Giriş Kartı almaları gerekmektedir. Bu hususlara uymayarak istenilen belgeleri yukarıda yazılı süre içinde Şirketimize tevdi etmeyen hamiline yazılı hisse sahibi ortaklarımızın Genel Kurula katılmalarına Türk Ticaret Kanununun 415. maddesi hükmü engel bulunmaktadır. Toplantıya ilişkin gündem 25 Mart Pazartesi gününden itibaren Şirket Merkezinde ve  www.gonenkaplicalari.com adresindeki şirket internet sitesinde, sayın pay sahiplerinin incelemelerine hazır bulundurulacaktır. Sayın ortaklarımızın bilgilerine arz olunur.

Ortaklarımızın asaleten toplantıya katılmaları, toplantıya katılamayan ortaklarımızın yazımız ekinde örneği sunulan vekaletnameyi  Noter’e tasdik ettirerek kendilerini temsil ettirmeleri, vekaletnamenin noter tasdiksiz olması halinde ise noter tasdikli imza sirkülerinin vekaletnameye eklenerek kendilerini temsil ettirmeleri arz olunur.  

GÜNDEM

 

  • Açılış, Saygı Duruşu ve Toplantı Başkanlığının Seçimi
  • Genel Kurul Tutanağının imzalanması için Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi.
  • Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi.
  • Yönetim Kurulu Üyelerine verilecek ücretlerin tespiti.
  • 2019 yılında yapılacak ikram ve ağırlamalar için Yönetim Kurulu Başkan ve II. Başkanına yetki verilmesi.
  • Şirket Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanununun 395. ve 396. maddeleri hükümleri uyarınca gerekli iznin verilmesine dair karar alınması.
  • Dilek, Temenniler ve Kapanış.

 

                                                                       VEKALETNAME

 

                    Sahibi olduğum …………………………TL toplam itibari değerde …………………  adet  paya ilişkin olarak GÖNEN  KAPLICALARI İŞLETMESİ  A.Ş.’NİN  08.04.2019 tarihinde, Altay Mh. Banyolar Cd. Yıldız Otel, Gönen,Balıkesir  adresinde        saat : 14.00’ de yapılacak olan Olağanüstü Genel Kurul toplantısında beni temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya ………………………………………………………………………………………..’yı vekil tayin ettim. 

 

  

                      VEKALETİ VEREN

                  Adı Soyadı/Unvanı

                      Tarih ve İmza

 

NOT :   Vekaletnamenin noter tasdiksiz olması halinde vekaleti verenin noter tasdikli imza sirküleri vekaletnameye eklenecektir.