2018 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI ÇAĞRISI

GÖNEN KAPLICALARI İŞLETMESİ A.Ş.

ORTAKLAR OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI ÇAĞRISI

Şirket Yönetim Kurulu, Şirket Merkezinde toplandı. Yapılan görüşme ve müzakereler sonunda:

Şirketimiz 2018 faaliyet yılı ile ilgili Olağan Genel Kurul Toplantısı, aşağıda belirtilen gündemde yazılı konuları görüşmek ve karara bağlamak üzere 06 Mart 2019 Çarşamba günü saat 14:00’da Balıkesir / Gönen Altay Mh. Banyolar Cd. Yıldız Otelde yapılacaktır. Nama yazılı hisse sahibi ortaklarımız toplantı günü ve yerinde Hazirun Cetvelini imzalayıp giriş kartlarını alarak toplantıya katılabilirler. Hamiline yazılı hisse sahibi ortaklarımızın Genel Kurula katılabilmeleri için en geç 27.02.2019  Salı günü saat 17:00’e kadar Balıkesir / Gönen Altay Mh. Banyolar Cd. Şirket Merkezine başvurarak, hisse senetlerini veya hisse senedi yerine kaim olan ilmühaberlerini yahut bunlara mutasarrıf olduklarını gösteren belgeleri tevdi ederek, Giriş Kartı almaları gerekmektedir. Bu hususlara uymayarak istenilen belgeleri yukarıda yazılı süre içinde Şirketimize tevdi etmeyen hamiline yazılı hisse sahibi ortaklarımızın Genel Kurula katılmalarına Türk Ticaret Kanununun 415. maddesi hükmü engel bulunmaktadır. 2018 yılına ilişkin Bilanço, Gelir Tablosu, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporları 27 Şubat 2019 tarihinden itibaren Şirket Merkezinde ve  www.gonenkaplicalari.com adresindeki şirket internet sitesinde, sayın pay sahiplerinin incelemelerine hazır bulundurulacaktır. Sayın ortaklarımızın bilgilerine arz olunur.

Ortaklarımızın asaleten toplantıya katılmaları, toplantıya katılamayan ortaklarımızın yazımız ekinde örneği sunulan vekaletnameyi  Noter’e tasdik ettirerek kendilerini temsil ettirmeleri, vekaletnamenin noter tasdiksiz olması halinde ise noter tasdikli imza sirkülerinin vekaletnameye eklenerek kendilerini temsil ettirmeleri arz olunur.  

GÜNDEM

 

  • Açılış, Saygı Duruşu ve Toplantı Başkanlığının Seçimi
  • Genel Kurul Tutanağının imzalanması için Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi.
  • 2018 takvim yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun, Finansal Tabloların (Bilanço, Gelir Tablosu ) okunması, müzakeresi ve onaylanması.
  • Yönetim Kurulu Üyelerinin, 2018 yılı faaliyet ve hesaplarından dolayı ibra edilmeleri hakkında karar alınması.
  • Yönetim Kurulu Üyelerine verilecek ücretlerin tespiti.
  • 2019 yılında yapılacak ikram ve ağırlamalar için Yönetim Kurulu Başkan ve II. Başkanına yetki verilmesi.
  • Şirketin sosyal yardım amacıyla, 2018 yılında vakıf ve derneklere yaptığı bağış ve yardımlar hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi ve 2019 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi.
  • Şirket Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanununun 395. ve 396. maddeleri hükümleri uyarınca gerekli iznin verilmesine dair karar alınması.
  • Dilek, Temenniler ve Kapanış.

 

                                                                       VEKALETNAME

 

                    Sahibi olduğum …………………………TL toplam itibari değerde …………………  adet  paya ilişkin olarak GÖNEN  KAPLICALARI İŞLETMESİ  A.Ş.’NİN  06.03.2019 tarihinde, Altay Mh. Banyolar Cd. Yıldız Otel, Gönen,Balıkesir  adresinde        saat : 14.00’ de yapılacak 2018  yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısında beni temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya ………………………………………………………………………………………..’yı vekil tayin ettim. 

 

  

                      VEKALETİ VEREN

                  Adı Soyadı/Unvanı

                      Tarih ve İmza

 

NOT :   Vekaletnamenin noter tasdiksiz olması halinde vekaleti verenin noter tasdikli imza sirküleri vekaletnameye eklenecektir.